www.viesites-kp.lv

Pabeigta projekta „Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošana

Š.g.23. jūlijā Elkšņos tika nodots ekspluatācijā rekonstruētais artēziskais urbums „Prauliņos”.  Līdz ar to ir noslēgusies projekta „Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”,  līgums Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/026/020, īstenošana. Notekūdeņu attīrīšanas stacija, ūdens sagatavošanas stacija, ūdensvada un kanalizācijas tīkli ekspluatācijā nodoti jau jūnijā.

Par projektu „Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

Elkšņu ciemā turpinās būvdarbi. Būvuzņēmējs SIA „Ošukalns celtniecība” ir paveicis lielāko būvdarbu daļu: rekonstruēti kanalizācijas tīkli, uzstādītas notekūdeņu attrīšanas iekārtas, izbūvēta dzeramā ūdens attīrīšanas stacija. Elkšņu iedzīvotāji jau ir novērtējuši attīrīto ūdeni. Diemžēl vēl neizdevās izbūvēt jaunu artēzisko urbumu – plānotajā vietā, pretēji LVMĢ centra prognozēm, netika atrasts dzeramais ūdens. Šobrīd tiek izstrādāts tehniskais projekts…
Read more

Turpinās projekta „Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” būvdarbi

Novembrī informējām, ka Elkšņu ciemā sākti ūdenssaimniecības būvdarbi. Būvuzņēmējs SIA „Ošukalns celtniecība” decembrī un janvārī izpildījis  30% no būvdarbu apjoma. Intensīvi turpinās darbi arī februārī. Uz šo brīdi jau ir izbūvēts vairāk par pusi no ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, uzsākta ūdens atdzelžotavas būvniecība, tiek veidots artēziskais urbums.

Par projekta “Viesītes novada Elkšņu ciema ūdensaimniecības attīstība” norisi

Turpinās projekta īstenošana.  SIA “REM PRO” ir izstrādājis tehnisko projektu būvdarbiem.  Tā kā projektējot radās novirzes no Tehniski ekonomiskā pamatojumā plānotajiem rādītājiem (artēziskā urbuma vieta, ūdensvada garums), tad tās bija jāsaskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisiju.  Šobrīd ir sagatavots nolikums būvdarbu un būvniecības iepirkumam, kas tuvākajā dienās…
Read more

Par projekta “Viesītes novada Elkšņu ciema ūdensaimniecības attīstība” norisi

10.10.2012. tika noslēgts līgums ar SIA “Ošukalns celtniecība” par būvarbiem. Būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”, autoruzraudzību SIA “REM PRO”. Būvuzņēmējs ir uzsācis darbus. Plānotais līguma izpildes termiņš -2013. gada 14.jūnijs.  7.07.2012.