Personas datu apstrāde

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

 „Viesītes komunālā pārvalde”

APSTIPRINU

Valdes priekšsēdētājs

_/paraksts/___M. Blitsons

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” privātuma politika

I. Vispārīgie jautājumi

1. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” privātuma politika (turpmāk – Politika) nosaka pamatprincipus un kārtību fizisko personu datu apstrādei SIA „Viesītes komunālā pārvalde”.

2. Politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot personas datus SIA „Viesītes komunālā pārvalde”.

II. Pārzinis un tā kontaktinformācija

3. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Viesītes komunālā pārvalde”, reģistrācijas Nr. 55403000541, adrese Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes novads, LV–5237, tālrunis: 65234770, 65234771, elektroniskā pasta adrese napa@viesite.lv.

4. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” kontaktpersona personas datu apstrādes saistītajos jautājumos: Lita Šteinarte, e-pasts: lita.steinarte@inbox.lv, tālrunis 65234785, adrese Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV–5237.

III. Dokumenta piemērošanas sfēra

5. Politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

5.1. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” pakalpojumu pieprasītājiem un lietotājiem – (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod SIA „Viesītes komunālā pārvalde” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji, pārstāvji, pilnvarotās personas u.c.);

5.2. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” darbiniekiem (tajā skaitā potenciālie, bijušie darbinieki);

5.3. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” interneta mājaslapas apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).

6. Politika attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (interneta mājaslapā, papīra formātā, elektroniski, mutiski klātienē vai telefoniski) un kādā veidā SIA „Viesītes komunālā pārvalde” tos apstrādā.

7. Attiecībā uz specifiskiem personas datu apstrādes veidiem, vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA „Viesītes komunālā pārvalde”.

IV. Personas datu apstrādes principi

8. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” apstrādā un aizsargā Klienta personas datus, izmantojot tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA „Viesītes komunālā pārvalde” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

9. Personas datu apstrādi var veikt SIA „Viesītes komunālā pārvalde” darbinieks vai kāds no SIA „Viesītes komunālā pārvalde” apstrādātājiem, ar ko SIA „Viesītes komunālā pārvalde” ir noslēgusi līgumu.

10. Apstrādājot Klienta personas datus, SIA „Viesītes komunālā pārvalde” tiek nodrošināta personas datu aizsardzības principu ievērošana saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu apstrādes likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un personas datu apstrādes jomā.

11. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” tiek apstrādāti bērnu personas dati. Datu aizsardzības gadījumos līdz bērna pilngadības sasniegšanai bērnu pārstāv un piekrišanu personas datu apstrādei attiecīgi sniedz vecāki vai aizbildņi saskaņā ar Civillikuma nosacījumiem. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” pārliecinās, ka piekrišanu bērnu personas datu apstrādei sniedz uz to pilnvarota persona. Bērns Politikas izpratnē ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot tās personas, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

12. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” tiek apstrādāti īpašu kategoriju personas dati, informācija par veselību, Regulas 9.panta h) apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

13. Izmantojot Politikas 4.punktā noteikto kontaktinformāciju, vēršoties SIA „Viesītes komunālā pārvalde”, Klienti var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi, iegūt detalizētu informāciju par personas datu apstrādes mērķiem, tiesisko pamatu, personas datu kategorijām, personas datu saņēmējiem (saskaņā ar Regulas 13.un 14.pantu).

V. Personas datu apstrādes nolūks

14. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

14.1. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” darbinieku personāla atlases procesa organizēšanai un nodrošināšanai, darba tiesisko attiecību nodibināšanai, personāla attīstībai, prakses nodrošināšanai iestādē;

14.2. darba aizsardzības pasākumu nodrošināšanai;

14.3. vienota SIA „Viesītes komunālā pārvalde” arhīva fonda veidošanai, arhīva dokumentu uzskaites, glabāšanas, izmantošanas nodrošināšanai, papildināšanas un anulēšanas lietas kārtošanai;

14.4. grāmatvedības uzskaites veikšanai un grāmatvedības reģistru kārtošanai;

14.5. dokumentu aprites organizēšanai un nodrošināšanai SIA „Viesītes komunālā pārvalde” (reģistrēt saņemtos un nosūtāmos dokumentus atbilstoši noteiktajai kārtībai, nodrošināt dokumentu uzglabāšanu atbilstoši lietu nomenklatūrai un nodrošināt dokumentu nodošanu arhīvā);

14.6. maksājumu ieturēšanai no Klientiem par sniegtajiem pakalpojumiem;

14.7. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” iekšējo informācijas sistēmu vietņu uzturēšanai; ārējo un iekšējo informācijas sistēmu piekļuves tiesību administrēšanai;

14.8. pretendentu (fizisku personu) datu apstrādei iepirkumu procedūras administrēšanai;

14.9. līgumu administrēšanai;

14.10. nekustamo īpašumu izmantošanas un apsaimniekošanas nodrošināšanai (izīrēšana, iznomāšana, remontdarbu plānošana un organizēšana, dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana);

14.11. citos gadījumos, ja tas noteikts normatīvajos aktos, kā SIA „Viesītes komunālā pārvalde” veicama funkcija (uzdevums), kuras ietvaros nepieciešams apstrādāt fizisko personu datus.

VI. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

15. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

15.1. Klients ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei;

15.2. līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

15.3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz SIA „Viesītes komunālā pārvalde” attiecināmu juridisku pienākumu;

15.4. uzdevumu izpildei, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot SIA „Viesītes komunālā pārvalde” likumīgi piešķirtās pilnvaras;

VII. Personas datu glabāšanas ilgums

16. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

16.1. kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA „Viesītes komunālā pārvalde” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);

16.2. kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt (saskaņā ar SIA „Viesītes komunālā pārvalde” noteikto lietu nomenklatūru, dokumentu un arhīvu pārvaldības un citu normatīvo aktu prasībām);

16.3. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

VIII. Personas datu saņēmēju kategorijas

17. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” neizpauž trešajām personām Klientu personas datus, izņemot:

17.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” uzņemas atbildību par datu konfidencialitāti, un pakalpojumu sniedzēji šos datus drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar SIA „Viesītes komunālā pārvalde” norādījumiem;

17.2. normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā (piemēram, atbildot uz tiesībsargājošo institūciju un citu institūciju oficiāliem pieprasījumiem), citām valsts un pašvaldību iestādēm, kurām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir pienākums paziņot par pieņemtajiem lēmumiem vai, lai SIA „Viesītes komunālā pārvalde” izpildītu savas funkcijas un sniegtu pakalpojumus;

17.3. normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA „Viesītes komunālā pārvalde” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA „Viesītes komunālā pārvalde” likumīgās intereses.

IX. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

18. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” nenodod Klientu personas datus trešajām valstīm (tas ir, valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

X. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

19. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa personas datu apstrādi.

20. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt SIA „Viesītes komunālā pārvalde” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt:

20.1. personas datu labošanu, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi;

20.2. atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu;

20.3. personas datu dzēšanu, ja SIA „Viesītes komunālā pārvalde” tos apstrādā, tikai pamatojoties uz piekrišanu. Šīs tiesības nepiemēro, ja personas datus, kurus pieprasa dzēst, apstrādā arī uz citiem likumīgiem pamatiem, piemēram, apstrādei, kas nepieciešama līguma izpildei, lai izpildītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskās prasības, vai piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei;

20.4. ierobežot personas datu apstrādi.

21. Politikas 20.punktā noteiktās tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA „Viesītes komunālā pārvalde” pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

22. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

22.1. rakstveida formā klātienē SIA „Viesītes komunālā pārvalde”, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

22.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu;

23. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA „Viesītes komunālā pārvalde” pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

24. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” atbildi Klientam sniedz viena mēneša laikā, ja vien atbildes sniegšanas termiņš netiek pagarināts līdz trim mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un apjomu.

25. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13 – 11, Rīga, LV–1011, tālrunis: 67223131, fakss: 67223556, e–pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

XI. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

26. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes un izmantošanas noteikumi ir pieejami SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājaslapā.

27. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājaslapā var tikt ievietotas saites un/vai resursi no trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA „Viesītes komunālā pārvalde” nenes atbildību.