Informācija par projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē”, līgums Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003 īstenošanu

Būuzņēmējs SIA “Siltums Jums” uzsāka  2013. gada oktobrī  uzsāka būvdarbus.    2014. gada janvārī laika apstākļu dēļ (gaisa temperatūra zem -10 grādi Celsija, grunts sasalums vairāk ne kā 75 cm) uzsāktie būvdarbi īslaicīgi pārtraukti.

Laikā no 2013.gada oktobra līdz 2014.gada februārim paveikts gana daudz:

Amatnieku ielā izbūvēta pašteces kanalizācija, ūdensvads, kanalizācijas spiedvads un kanalizācijas sūkņu stacija, kā arī gandrīz visi tīklu pievadi īpašumiem.

Brīvības ielā izbūvēta pašteces kanalizācija, aptuveni puse no ūdensvada un puse pievadu.

Raiņa ielā izbūveti ap 80 %  pašteces kanalizācijas un ūdensvada tīklu, ap 50 % kanalizācijas spiedvada, kanalizācijas sūkņu stacija, kā arī daļa pievadu īpašumiem.

Miera ielā izbūvēti pašteces kanalizācijas tīkli, spiedvads, kanalizācijas sūkņu stacija un ūdensvads.

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē”, līgums Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003

19.09.2013. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” noslēdza līgumu ar iepirkumā uzvarējušo uzņēmumu SIA „Siltums Jums” par  par ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi un rekonstrukciju. Līguma summa Ls 1164456,54 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pabeigta projekta „Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošana

Š.g.23. jūlijā Elkšņos tika nodots ekspluatācijā rekonstruētais artēziskais urbums „Prauliņos”.  Līdz ar to ir noslēgusies projekta „Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”,  līgums Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/026/020, īstenošana. Notekūdeņu attīrīšanas stacija, ūdens sagatavošanas stacija, ūdensvada un kanalizācijas tīkli ekspluatācijā nodoti jau jūnijā.

Par projektu „Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

Elkšņu ciemā turpinās būvdarbi. Būvuzņēmējs SIA „Ošukalns celtniecība” ir paveicis lielāko būvdarbu daļu: rekonstruēti kanalizācijas tīkli, uzstādītas notekūdeņu attrīšanas iekārtas, izbūvēta dzeramā ūdens attīrīšanas stacija. Elkšņu iedzīvotāji jau ir novērtējuši attīrīto ūdeni. Diemžēl vēl neizdevās izbūvēt jaunu artēzisko urbumu – plānotajā vietā, pretēji LVMĢ centra prognozēm, netika atrasts dzeramais ūdens. Šobrīd tiek izstrādāts tehniskais projekts esošā artēziskā urbuma rekonstrukcijai. Jūnijā tiks izsludināts iepirkums urbuma rekonstrukcijas būvdarbiem. Lielākie darbi, kas vēl jāveic līdz projekta pilnīgai pabeigšanai – urbuma rekonstrukcija, kā arī ielu un zaļās zonas sakārtošana.

Turpinās projekta „Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” būvdarbi

Novembrī informējām, ka Elkšņu ciemā sākti ūdenssaimniecības būvdarbi. Būvuzņēmējs SIA „Ošukalns celtniecība” decembrī un janvārī izpildījis  30% no būvdarbu apjoma. Intensīvi turpinās darbi arī februārī. Uz šo brīdi jau ir izbūvēts vairāk par pusi no ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, uzsākta ūdens atdzelžotavas būvniecība, tiek veidots artēziskais urbums.

Par projekta “Viesītes novada Elkšņu ciema ūdensaimniecības attīstība” norisi

Turpinās projekta īstenošana.  SIA “REM PRO” ir izstrādājis tehnisko projektu būvdarbiem.  Tā kā projektējot radās novirzes no Tehniski ekonomiskā pamatojumā plānotajiem rādītājiem (artēziskā urbuma vieta, ūdensvada garums), tad tās bija jāsaskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisiju.  Šobrīd ir sagatavots nolikums būvdarbu un būvniecības iepirkumam, kas tuvākajā dienās tiks izsludināts.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” 2011. gada 26. jūlijā noslēdza līgumu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/026/020 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu. Plānotās projekta kopējās izmaksas Ls 286456.00, t.sk. attiecināmās Ls 234800.00, no kurāmLs 199580.00 ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums unLs 35220.00 privātais finansējums, t.i. pašvaldības ieguldījums SIA “Viesītes komunālā pārvalde” pamatkapitālā.  Projekta īstenošanas ilgums – 18 mēneši. Projektā paredzēts izbūvēt jaunu urbumu, ūdens sagatavošanas staciju, rekonstruēt ūdensapgādes tīklus 1630 m garumā, rekonstruēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas tīklus 1460 m garumā, paplašināt kanalizācijas tīklus 55 m garumā un rekonstruēt kanalizācijas spiedvadu.

Par projekta “Viesītes novada Elkšņu ciema ūdensaimniecības attīstība” norisi

10.10.2012. tika noslēgts līgums ar SIA “Ošukalns celtniecība” par būvarbiem. Būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”, autoruzraudzību SIA “REM PRO”. Būvuzņēmējs ir uzsācis darbus. Plānotais līguma izpildes termiņš -2013. gada 14.jūnijs.  7.07.2012.